اس ام اس جدید سری 192 [ تاریخ ارسال : ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰ و ۴۲ دقیقه ]

اس ام اس جدید سری 192

sms jadidشاید بهم بگی مغرور یا بی احساس

ولی من عادت ندارم به چیزای عمومی حس خاصی داشته باشماس ام اس جدید سری 192

sms jadidمن شب ها خیالبافی میکنم

و روزها روزگار رج به رجش را می شکافد …اس ام اس جدید سری 192

sms jadidمیتوانی به حساب سادگی ام بگذاری که

من هنوز با تمام کم لطفی هایت دوستت دارم …اس ام اس جدید سری 192

sms jadid
چه معنی دارد زندگی

وقتی که هیچ اتفاقی من و تو را سر راه هم قرار نمیدهداس ام اس جدید سری 192

sms jadidدل من غصه چیو می خوری؟همون بهتر ک رفت

کسی که تو رو به تن یکی دیگه بفروشه همون بهتر ک هیچوقت نباشهاس ام اس جدید سری 192

sms jadidبا تولدت زیبایت منت سر تقویم های ما گذاشتی

بهار را خجالت دادی ، فروردین را سر افراز کردی و عدد 13 را شرمنده خود ساختیاس ام اس جدید سری 192

sms jadidبارها می گفت تو را از زندگیم بیشتر دوست دارم

بعدها فهمیدم از زندگیش متنفره

اس ام اس خیانتاس ام اس جدید سری 192

sms jadidبه کدامین بهانه مرابه دنیایت پیوند زدی

که اینگونه محتاج بودنت هستم؟اس ام اس جدید سری 192

sms jadidبه بعضیام باید گفت

اگه حس میکنی خیلی بارته بهت گاری ببندماس ام اس جدید سری 192

sms jadidتکه ای از من نیستی

تمام منی ، نباشی تمام میشوماس ام اس جدید سری 192

sms jadidدلم که میگیرد

به خودم وعده روزهای خوب را میدهم

از همان وعده های خوبی که سالهاست به امید رسیدنشان تقویم را خط خطی کردم

اس ام اس جدیداس ام اس جدید سری 192

sms jadidبسلامتی اون کسی ک وقتی رفیقش خراب میشه

ب فکر تعمیرشه نه تعویضشاس ام اس جدید سری 192

sms jadidنمی خواهم که برگردد

این را به همه گفته ام

حتی به تو ، 
به خودم

ولی نمیدانم چرا هنوز برای آمدنش فال میگیرماس ام اس جدید سری 192

sms jadidنمیدانم چرا؟

عادت فراموش کاری ام شامل “تو” یکی نمیشوداس ام اس جدید سری 192

sms jadidکاش بعد از همه دلقک بازی هایم کسی می آمد

ماسک را از روی صورتم بر می داشت و میگفت

حالا از درد هایت بگو من گوش می کنم!اس ام اس جدید سری 192

sms jadid
[ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ شاید ][ بهم ][ بگی ][ مغرور ][ یا ][ بی ][ احساس ][ ][ ولی ][ من ][ عادت ][ ندارم ][ به ][ چیزای ][ عمومی ][ حس ][ خاصی ][ داشته ][ باشم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ من ][ شب ][ ها ][ خیالبافی ][ میکنم ][ ][ و ][ روزها ][ روزگار ][ رج ][ به ][ رجش ][ را ][ می ][ شکافد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ میتوانی ][ به ][ حساب ][ سادگی ][ ام ][ بگذاری ][ که ][ ][ من ][ هنوز ][ با ][ تمام ][ کم ][ لطفی ][ هایت ][ دوستت ][ دارم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ چه ][ معنی ][ دارد ][ زندگی ][ ][ وقتی ][ که ][ هیچ ][ اتفاقی ][ من ][ و ][ تو ][ را ][ سر ][ راه ][ هم ][ قرار ][ نمیدهد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دل ][ من ][ غصه ][ چیو ][ می ][ خوری؟ ][ ][ ][ ][ ][ همون ][ بهتر ][ ک ][ رفت ][ ][ کسی ][ که ][ تو ][ رو ][ به ][ تن ][ یکی ][ دیگه ][ بفروشه ][ همون ][ بهتر ][ ک ][ هیچوقت ][ نباشه ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ با ][ تولدت ][ زیبایت ][ منت ][ سر ][ تقویم ][ های ][ ما ][ گذاشتی ][ ][ بهار ][ را ][ خجالت ][ دادی ][ ، ][ فروردین ][ را ][ سر ][ افراز ][ کردی ][ و ][ عدد ][ 13 ][ را ][ شرمنده ][ خود ][ ساختی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ بارها ][ می ][ گفت ][ تو ][ را ][ از ][ زندگیم ][ بیشتر ][ دوست ][ دارم ][ ][ بعدها ][ فهمیدم ][ از ][ زندگیش ][ متنفره ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ خیانت ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ کدامین ][ بهانه ][ مرابه ][ دنیایت ][ پیوند ][ زدی ][ ][ که ][ اینگونه ][ محتاج ][ بودنت ][ هستم؟ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ بعضیام ][ باید ][ گفت ][ ][ اگه ][ حس ][ میکنی ][ خیلی ][ بارته ][ بهت ][ گاری ][ ببندم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ تکه ][ ای ][ از ][ من ][ نیستی ][ ][ تمام ][ منی ][ ، ][ نباشی ][ تمام ][ میشوم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دلم ][ که ][ میگیرد ][ ][ به ][ خودم ][ وعده ][ روزهای ][ خوب ][ را ][ میدهم ][ ][ از ][ همان ][ وعده ][ های ][ خوبی ][ که ][ سالهاست ][ به ][ امید ][ رسیدنشان ][ تقویم ][ را ][ خط ][ خطی ][ کردم ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ بسلامتی ][ اون ][ کسی ][ ک ][ وقتی ][ رفیقش ][ خراب ][ میشه ][ ][ ب ][ فکر ][ تعمیرشه ][ نه ][ تعویضش ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ نمی ][ خواهم ][ که ][ برگردد ][ ][ این ][ را ][ به ][ همه ][ گفته ][ ام ][ ][ حتی ][ به ][ تو ][ ، ][ 
به ][ خودم ][ ][ ولی ][ نمیدانم ][ چرا ][ هنوز ][ برای ][ آمدنش ][ فال ][ میگیرم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ نمیدانم ][ چرا؟ ][ ][ عادت ][ فراموش ][ کاری ][ ام ][ شامل ][ “تو” ][ یکی ][ نمیشود ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ کاش ][ بعد ][ از ][ همه ][ دلقک ][ بازی ][ هایم ][ کسی ][ می ][ آمد ][ ][ ماسک ][ را ][ از ][ روی ][ صورتم ][ بر ][ می ][ داشت ][ و ][ میگفت ][ ][ حالا ][ از ][ درد ][ هایت ][ بگو ][ من ][ گوش ][ می ][ کنم! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 192 ][ ][ sms ][ jadid ]