اس ام اس جدید سری 191 [ تاریخ ارسال : ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۰ و ۱۳ دقیقه ]

اس ام اس جدید سری 191

sms jadidسکوت همیشه به معنی رضایت نیست

گاهی یعنی خسته ام از اینکه مدام به کسایی که

هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمیدن توضیح بدماس ام اس جدید سری 191

sms jadidمورد داشتیم به خاطر عیدی گرفتن

کفش پوشیدنش ۲۰ دقیقه طول کشیدهاس ام اس جدید سری 191

sms jadidشهرام شب پره با همین شعر معافیت سربازی شو گرفت

این شبی که میگم شب نیس ، اگه شب مثل مث اون شب نیس

امشب مثل دیشب نیس ، هیچ شبی مثل امشب نیساس ام اس جدید سری 191

sms jadid
از بدترین ظلم هایی که عطرها و اهنگها به ما میکنن اینه که

بدون اجازه هلمون میدن وسط خاطراتاس ام اس جدید سری 191

sms jadidبرای انسان ها همون قدر باش که برای تو هستن

بیشتر که باشی باعث سوء تفاهم میشهاس ام اس جدید سری 191

sms jadidوسیله شخصی چیست؟

واژه ایست کاملا بیخود چون وسایل من که

به تنها کسی که تعلق نداره خود منهاس ام اس جدید سری 191

sms jadidدر دسترس نباشی بهتر است

تا من پشت خط باشم و تو با دیگریاس ام اس جدید سری 191

sms jadidدقت کردین تو فیلمای ایرانی

هیچ زنی دستشویی نمیرهاس ام اس جدید سری 191

sms jadidدیگه اخرین راه حلی که واسه لاغری به ذهنم میرسه

خوردن مایع ظرف شوییه

چون به چربی ها نفوذ میکنه و به راحتی اونا رو از بین میبره

اس ام اس سرکاریاس ام اس جدید سری 191

sms jadidسخت ترین کار دنیا

بی محلی کردن ب کسی ک باتمام وجود دوستش دارىاس ام اس جدید سری 191

sms jadidگریه ام میگیرد وقتى میبینم

دنیاى من است ولی منت دیگرى را میکشداس ام اس جدید سری 191

sms jadidمن هستم

اما کس دیگری سهم مرا در آغوش میگیرد

خاک بر سرم با بودنماس ام اس جدید سری 191

sms jadidاز تمام دیوار ها و ستون ها میگریزم

تجربه خوبی نبود تکیه کردن …

اس ام اس سوزناکاس ام اس جدید سری 191

sms jadidیکی اشتباهی زنگ زد گفت به سعید بگو بیا خونه

گفتم سعید اینجا نیس

گفت پس اگه اومد بگو زود بیا خونه

منم نشستم تاسعید بیاد

خیلی دیرکرده نگرانشم!اس ام اس جدید سری 191

sms jadidهمین که در دلم باشی غمی نیست

بمان چون ماندنت چیز کمی نیستاس ام اس جدید سری 191

sms jadid
[ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سکوت ][ همیشه ][ به ][ معنی ][ رضایت ][ نیست ][ ][ گاهی ][ یعنی ][ خسته ][ ام ][ از ][ اینکه ][ مدام ][ به ][ کسایی ][ که ][ ][ هیچ ][ اهمیتی ][ برای ][ فهمیدن ][ نمیدن ][ توضیح ][ بدم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ مورد ][ داشتیم ][ به ][ خاطر ][ عیدی ][ گرفتن ][ ][ کفش ][ پوشیدنش ][ ۲۰ ][ دقیقه ][ طول ][ کشیده ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ شهرام ][ شب ][ پره ][ با ][ همین ][ شعر ][ معافیت ][ سربازی ][ شو ][ گرفت ][ ][ این ][ شبی ][ که ][ میگم ][ شب ][ نیس ][ ، ][ اگه ][ شب ][ مثل ][ مث ][ اون ][ شب ][ نیس ][ ][ امشب ][ مثل ][ دیشب ][ نیس ][ ، ][ هیچ ][ شبی ][ مثل ][ امشب ][ نیس ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ از ][ بدترین ][ ظلم ][ هایی ][ که ][ عطرها ][ و ][ اهنگها ][ به ][ ما ][ میکنن ][ اینه ][ که ][ ][ بدون ][ اجازه ][ هلمون ][ میدن ][ وسط ][ خاطرات ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ برای ][ انسان ][ ها ][ همون ][ قدر ][ باش ][ که ][ برای ][ تو ][ هستن ][ ][ بیشتر ][ که ][ باشی ][ باعث ][ سوء ][ تفاهم ][ میشه ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ وسیله ][ شخصی ][ چیست؟ ][ ][ واژه ][ ایست ][ کاملا ][ بیخود ][ چون ][ وسایل ][ من ][ که ][ ][ به ][ تنها ][ کسی ][ که ][ تعلق ][ نداره ][ خود ][ منه ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ در ][ دسترس ][ نباشی ][ بهتر ][ است ][ ][ تا ][ من ][ پشت ][ خط ][ باشم ][ و ][ تو ][ با ][ دیگری ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دقت ][ کردین ][ تو ][ فیلمای ][ ایرانی ][ ][ هیچ ][ زنی ][ دستشویی ][ نمیره ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دیگه ][ اخرین ][ راه ][ حلی ][ که ][ واسه ][ لاغری ][ به ][ ذهنم ][ میرسه ][ ][ خوردن ][ مایع ][ ظرف ][ شوییه ][ ][ چون ][ به ][ چربی ][ ها ][ نفوذ ][ میکنه ][ و ][ به ][ راحتی ][ اونا ][ رو ][ از ][ بین ][ میبره ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ سرکاری ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سخت ][ ترین ][ کار ][ دنیا ][ ][ بی ][ محلی ][ کردن ][ ب ][ کسی ][ ک ][ باتمام ][ وجود ][ دوستش ][ دارى ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ گریه ][ ام ][ میگیرد ][ وقتى ][ میبینم ][ ][ دنیاى ][ من ][ است ][ ولی ][ منت ][ دیگرى ][ را ][ میکشد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ من ][ هستم ][ ][ اما ][ کس ][ دیگری ][ سهم ][ مرا ][ در ][ آغوش ][ میگیرد ][ ][ خاک ][ بر ][ سرم ][ با ][ بودنم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ از ][ تمام ][ دیوار ][ ها ][ و ][ ستون ][ ها ][ میگریزم ][ ][ تجربه ][ خوبی ][ نبود ][ تکیه ][ کردن ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ سوزناک ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ یکی ][ اشتباهی ][ زنگ ][ زد ][ گفت ][ به ][ سعید ][ بگو ][ بیا ][ خونه ][ ][ گفتم ][ سعید ][ اینجا ][ نیس ][ ][ گفت ][ پس ][ اگه ][ اومد ][ بگو ][ زود ][ بیا ][ خونه ][ ][ منم ][ نشستم ][ تاسعید ][ بیاد ][ ][ خیلی ][ دیرکرده ][ نگرانشم! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ همین ][ که ][ در ][ دلم ][ باشی ][ غمی ][ نیست ][ ][ بمان ][ چون ][ ماندنت ][ چیز ][ کمی ][ نیست ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 191 ][ ][ sms ][ jadid ]